Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden hebben betrekking op Body Scanalyser. Deze voorwaarden maken deel uit van alle door Body Scanalyser aanbiedingen en van alle door Body Scanalyser af te sluiten overeenkomsten. De toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van koper wordt door Body Scanalyser uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk zijn aangegaan.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens voor zover zulks schriftelijk anders is vermeld door Body Scanalyser. Wijzigingen in het assortiment en de samenstelling van producten zijn voorbehouden.

3. Producten en software
Body Scanalyser levert apparatuur voor het meten van het lichaam middels Bioresonantie en Radionica van een cliënt. Body Scanalyser levert dit met meest recente softwareversie.

4. Garantie
De garantie op de Body Scanalyser leveringen bedraagt 1 jaar na levering. De garantie omvat ook de door Body Scanalyser geleverde software, detection expert of meetprobe. Dit is een gebruiksartikel.

5. Retourneren
De koper heeft het recht de aankoop van apparatuur via het Internet binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren. Het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald. De vervoerskosten naar Body Scanalyser zijn voor rekening van de koper.

6. Prijzen
Toekomstige prijswijzigingen voorbehouden. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen die Body Scanalyser hanteert op het moment van het sluiten van de koop. Actuele informatie over prijzen wordt gepubliceerd op de website van Body Scanalyser.

7. Levering
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats vanuit Body Scanalyser.

8. Levertijd
De levertijd wordt door Body Scanalyser naar beste weten opgegeven, doch is nimmer bindend en geldt voor Body Scanalyser niet als fatale termijn. Indien geen levertijd is overeengekomen, moet Body Scanalyser de producten leveren binnen een redelijke termijn.

9. Betaling
Alle producten worden besteld via de website van Body Scanalyser. Betaling dient plaats te vinden bij bestelling.

10. Reclame & beperking aansprakelijkheid
Indien koper van mening is dat de geleverde producten niet voldoen aan hetgeen ter zake was overeengekomen, dient de koper, Body Scanalyser binnen 7 dagen na de datum van ontvangst schriftelijk op de hoogte te stellen van de ondeugdelijkheid van de geleverde producten. Mochten de afgeleverde producten onverhoopt niet voldoen aan hetgeen was overeengekomen, dan zal Body Scanalyser, te zijner keuze, de geleverde producten – na terug ontvangst in originele staat – vervangen door gelijkwaardige nieuwe producten, hetzij billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten. Body Scanalyser is niet gehouden tot enige andere verplichting dan die in de vorige zin omschreven. Body scanalyser is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of enige andere directe of indirecte schade door deelnemer geleden ten gevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan het geleverde product, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld tijdens Body Scanalyser. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Body Scanalyser jegens de koper, uit welken hoofde dan ook, altijd beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten.

11. De koper vrijwaart Body Scanalyser van alle aanspraken van derden ter zake van door Body Scanalyser aan deelnemer afgenomen scans , waardoor derden schade mochten hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.

12. Geschillen
Voor geschillen verwijzen wij naar de Online Dispute Resolution (ODR). Toepasselijk recht Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

© Copyright Richard Groeneveld | Disclaimer | AVG | Algemene voorwaarden
Webmaster: iTulp internet services